Všeobecné obchodní podmínky

Obecné podmínky

 • Tyto Všeobecné Obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  ErgoCzech - ergonomics s.r.o.
  IČ: 05826047
  DIČ: CZ 05826047
  se sídlem: Kladeruby č.p. 36, 756 43 Kelč
  zápis v obch. rejstříku: spis. zn. C 69159 vedená u Krajského soudu v Ostravě
  kontaktní údaje:
  e-mail: info@ergoczech.cz
  telefon: +420 721 899 050 (pro komunikaci v českém a slovenském jazyce)
  +420 721 899 528 (pro komunikaci v anglickém a polském jazyce)
  web: www.ergoczech.cz
  (dále jen „Poskytovatel“).

 • Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které ErgoCzech - ergonomics s.r.o. poskytuje Služby na základě uzavřené Smlouvy nebo Objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jako "Zákazník").
 • Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Informace o službách

 • Informace o službách jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele.
 • Ceny služeb závisí na typu služby a velikosti objednávky. U online kurzů (dále jen „e-kurzy“) a online auditů (dále jen „e-audity“) jsou ceny uvedeny na webových stránkách Poskytovatele. Ceny uvedené na webových stránkách a cenových nabídkách vytvořených na základě individuální poptávky jsou vždy bez DPH. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 • Technické požadavky na produkty či služby (např. e-kurzy, e-audity, ERGO CZECH SW…) jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele nebo bude zákazník o těchto požadavcích předem vyrozuměn.
 • Zákazník není oprávněn rozesílat prostřednictvím poskytovaných služeb žádnou nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně.

Práva a povinnosti poskytovatele

 • Poskytovatel se zavazuje splnit služby sjednané na základě smlouvy nebo objednávky zákazníka v předem dohodnutých podmínkách.
 • Poskytovatel se zavazuje písemně informovat Zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle Objednávky nebo Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany Zákazníka přijata nutná opatření.
 • Ostatní standardní povinnosti vyplývají z legislativy (např. občanský a obchodní zákoník).

Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem VOP.
 • Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP.
 • Oznámení o změně je provedeno písemně. Nesouhlasí-li uživatel s novými VOP (v případě navýšení cen se změnou v ceníku), je oprávněn vypovědět Smlouvu o čerpání Služby do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nedoručí Poskytovateli do 30 dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit čerpání Služby z důvodu neakceptace nových VOP, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zněním VOP.
 • Nestanoví-li Smlouva, Objednávka nebo v konkrétním případě VOP jinak, souhlasí Zákazník s tím, že Poskytovatel je oprávněn:
  • uskutečnit krátkodobé přerušení v poskytování Služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení,
  • pozastavit nebo omezit poskytování Služby, pokud je poskytování Služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohla předvídat nebo jí zabránit (zejm. vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku),
  • dočasně přerušit či omezit poskytování Služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Zákazníka, je-li Služba využívána v rozporu se Smlouvou či Objednávkou a dochází-li tím k ohrožení funkce zařízení Poskytovatele nebo třetích subjektů. V ostatních případech podstatného porušení závazků daných VOP nebo právními předpisy může Poskytovatel omezit nebo přerušit poskytování Služby bez předchozího upozornění Zákazníka, popř. po marném uplynutí lhůty, pokud ji Poskytovatel stanoví k odstranění závadného stavu.
 • Zákazník se zavazuje písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce Služby, do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Zákazník odpovědnost za případně vzniklou škodu.
 • S osobními údaji Zákazníka je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo Poskytovatele v případě Objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti Zákazníkem následujícím způsobem:
  • použití pro marketing v rámci služeb Poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Zákazníkům,
  • použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích,
  • poskytnout údaje nutné pro provedení Služby třetím stranám - například při registraci a vytvoření nových uživatelských účtů v produktech poskytovatele.
 • Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s Objednávkou určité Služby mohou být veřejně přístupné (např.: v otevřených kurzech)
 • Zákazník se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury, zálohové faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury, zálohové faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na účet Poskytovatele. V případě prodlení s platbou je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení uvedený na faktuře či smlouvě.
 • Porušení některého z ustanovení těchto VOP Zákazníkem nebo příslušné Smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování Služby. V takovém případě se má za to, že Zákazník odstoupil od příslušné Smlouvy nebo Objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Poskytovatel neztrácí nárok na úhradu za Služby za celé fakturační období. V případě zálohové formy úhrady služeb je vyúčtováno poskytnutí Služby za jedno celé fakturační období.
 • Zákazník je povinen:
  • Službu užívat pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOP nebo se Smlouvou a s případnými pokyny Poskytovatele;
  • umožnit Poskytovateli v přiměřené míře a předem domluvených smluvních podmínek, přístup k zařízením nebo jiným prostředkům Zákazníka, z důvodu opatření za účelem ochrany majetku ve vlastnictví Poskytovatele, před jeho poškozením, ztrátou, zcizením, zničením nebo zneužitím (zabránit nepovolaným osobám v manipulaci se zařízeními a produkty Poskytovatele apod.);
  • oznámit bez zbytečného odkladu veškeré závady na zařízeních a Službách dle těchto VOP a příslušné Smlouvy, včetně potřeby všech oprav, které má provést Poskytovatel;
  • dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy Poskytovatele a třetích osob. Nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy nebo těmito VOP nebo dobrými obchodními zvyklostmi;
  • neprodleně reklamovat vadné poskytování Služby. Dále nejpozději do 25 dnů od doručení reklamovat nesprávné vyúčtování ceny, nebude-li Smlouvou stanoveno jinak. Po překročení této lhůty právo zaniká. Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Poskytovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 1 do 30ti kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za Službu nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má Zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Zákazník provádí objednávku služeb těmito způsoby:
  • pro e-kurzy, e-audity a open kurzy (školení): vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele, případně zaslání závazné objednávky Zákazníkem na kontaktní email Poskytovatele.
  • pro všechny ostatní služby: kontaktováním Poskytovatele e-mailem.
 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení mohou být aktuální obchodní podmínky Poskytovatele v případě, že již nebyly zaslány v cenové nabídce. Je-li vyžadována ke zprostředkování služby kupní smlouva, je uzavřena až po přijetí objednávky Poskytovatelem. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu Zákazníka.
 • V případě, že některý z požadavků uvedený v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Zákazníka o přijetí této nabídky Poskytovatelem na jeho e-mailovou adresu.
 • Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není Zákazníkovi doručeno oznámení o přijetí objednávky Poskytovatelem. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail Poskytovatele uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny služeb na webových stránkách Poskytovatele nebo v průběhu objednávání, Poskytovatel není povinen provést službu Zákazníkovi za zjevně nesprávnou cenu, a to ani v případě, že Zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky v souladu s těmito podmínkami. Poskytovatel informuje Zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Zákazníkem na e-mailovou adresu Poskytovatele.

Platební podmínky

 • Cenu služeb a případné náklady spojené se službami dle objednávky nebo smlouvy může Zákazník uhradit následujícími způsoby:
  • v případě e-kurzů a e-auditů: bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány dostupné na webových stránkách Poskytovatele nebo bezhotovostním převodem na základě sjednané objednávky či smlouvy na účet uvedený v bodě b) tohoto článku.
  • pro další služby: bezhotovostně převodem na bankovní účet Poskytovatele č. 2301171857 / 2010 vedený u Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IBAN: CZ2020100000002301171857, SWIFT: FIOBCZPPXXX. Platba by měla být provedena do 14 dnů od data vystavení faktury nebude-li domluveno se zákazníkem jiná doba splatnosti.
 • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Zákazník podle pokynů příslušného Poskytovatele elektronických plateb.
 • V případě uhrazení ceny u otevřených školení (prezenčních nebo online) bude faktura vystavena bezprostředně po registraci účastníka, nebude-li domluveno se Zákazníkem jinak.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
 • Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby byla na účet Poskytovatele připsána úhrada za poskytnuté Služby v plné výši.
 • Poskytovatel vystaví Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu Zákazníka.
 • Zakoupená služba bude provedena:
  • pro e-kurzy: přístup ke kurzům bude udělen nejpozději do 48 hodin po zaplacení ceny,
  • v případě e-auditu: maximálně 2 týdny po zaslání materiálů potřebných pro audit,
  • u ostatních služeb: po dohodě se Zákazníkem.
 • Při neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti je Poskytovatel oprávněn zastavit provoz služby až do doby uhrazení faktury včetně úroku z prodlení.

Odstoupení od smlouvy a storno podmínky

 • Zákazník může odstoupit od smlouvy v případech uvedených v předpisech občanského nebo obchodního zákoníku, nebude-li ve smlouvě uvedeno jinak.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy je uvedena pro každou službu zvlášť a je součástí každé služby nebo smlouvy.
 • Storno podmínky v případě zrušení účasti na open kurzu (prezenčních či online):
  • Při odhlášení z kurzu více než 30 dní předem vrací Poskytovatel 100% kurzovného.
  • Při zrušení účasti 29-14 dní před konáním akce vrací Poskytovatel 30% kurzovného.
  • Při odhlášení 13-0 dní před konáním akce nevzniká nárok na vrácení kurzovného.
 • Zákazník nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 • Odstoupení od kupní smlouvy zašle Zákazník na e-mailovou nebo doručovací adresu Poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel potvrdí Zákazníkovi bezodkladně její přijetí.
 • V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy hradí Zákazník veškeré náklady vzniklé Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním služby, pokud existují. Tyto náklady mohou zahrnovat:
  • cestovní náklady prodejce,
  • hotelové náklady,
  • náklady na čas strávený prováděnou službou a jiné prokazatelné náklady.

Práva z vadného plnění

 • V případě výskytu vady nebo nesprávné provedení služby může Zákazník Poskytovateli předložit reklamaci a požadovat
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • provést službu opětovně,
  • odstoupení od smlouvy.
 • Reklamace musí být zaslána e-mailem na adresu: info@ergoczech.cz
 • Reklamace musí obsahovat popis reklamované závady.
 • Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 1 do 30ti kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za Službu nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti.
 • Přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů uvedených ve Smlouvě, objednávce , VOP nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným plněním Poskytovatele a Zákazníkovi nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat Zákazníka o změnách poskytování služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu Zákazníka. Neobdržení klientova vyjádření po uplynutí 21 dnů od zaslání e-mailu bude považováno za souhlas s navrhovanými změnami.
 • Smluvní strany jsou zajedno v tom, že není-li ve VOP nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, v otázce náhrady eventuálních škod způsobených jednou smluvní stranou druhé smluvní straně při uplatňování této Smlouvy platí zásada, že se vždy hradí pouze skutečná prokázaná škoda (nikoliv ušlý zisk).
 • Odpovědnost na škodě ze strany Poskytovatele při poskytování služeb dle těchto VOP a příslušných smluv není dána:
  • nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené těmito VOP nebo Smlouvou;
  • při využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem, jímž se rozumí mj. i situace, kdy je přístup k Zákaznickým datům získán využitím slabých míst či chyb (ať už o nich Poskytovatel v době využití nebo zneužití služeb mohl vědět či nikoliv), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterém jsou Služby provozovány;
  • ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení Smlouvy apod., a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;
  • ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití Zákazníka, a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;
  • ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli Služby Zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím Zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců;
  • vznikne-li Zákazníkovi nebo jeho odběratelům závazek nebo odpovědnost v souvislosti s:
   • jakoukoli újmou na zdraví či majetku, způsobenou produktem, který byl prodán nebo jinak šířen ve spojitosti se Službou Poskytovatele;
   • jakýmkoli materiálem dodaným Zákazníkem, který porušuje nebo domněle porušuje majetková práva třetí strany;
   • porušením autorských práv;
   • jakýmkoli defektním produktem, který Zákazník prodal prostřednictvím Služby Poskytovatele.
 • Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje v Objednávce nebo ve Smlouvě.

Důvěrnost informací

 • Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy či Objednávky, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí po dobu 1 roku po ukončení Smlouvy.
 • Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání smluvního vztahu a VOP, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a Provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.
 • Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat přesahujících technické a Provozní možnosti Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. zajistit si prostředky pro šifrovaní/dešifrování komunikace).
 • Smluvní strany se dohodly, že mohou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé strany, pokud není ve Smlouvě nebo objednávce stanoveno jinak.
 • Zákazník je povinen při své činnosti podle Smlouvy chránit práva k nehmotným statkům Poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití Poskytovatel zajistil Zákazníkovi na základě Smlouvy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Zákazník akceptací těchto VOP podmínek souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu zasílat informace o poskytování Služeb, které si Zákazník u Poskytovatele objednal, jakož i se zasíláním obchodních sdělení podle § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti). Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i zasílání každé jednotlivé zprávy prostřednictvím Zákaznického centra Poskytovatele na adrese info@ergoczech.cz
 • Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů (Jméno a Příjmení, Název společnosti, IČO a DIČ, E-mail, Telefonní číslo, Adresa společnosti nebo fyzické osoby) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a s jejich zařazením do databáze společnosti ErgoCzech – ergonomics s.r.o., IČ: 05826047, na dobu neurčitou s vědomím, že jde pouze o údaje nezbytně nutné k tomu, aby mi mohly být zasílány informace o objednávce a pro případnou navazující komunikaci. Tyto údaje nesmí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Závěrečná ujednání

 • Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Všechna práva k webovým stránkám Poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Poskytovatele.
 • Odchylná ujednání smluvních podmínek Služby (provedená nikoliv jednostranným právním úkonem) mají přednost před zněním VOP.
 • Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Objednávky přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na třetí osoby je možný pod sankcí neplatnosti Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
 • Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Uzavřením Smlouvy smluvní strany souhlasí za použití § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí především obchodním zákoníkem, popř. ve spojení s občanským zákoníkem ve smyslu § 261/6 obchodního zákoníku.
 • V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2020.